چگونه چای سیاه دانه می تواند درد و التهاب سیاتیک را تسکین دهد

سیاتیک شرایطی است که باعث درد، بی حسی یا سوزن سوزن شدن در قسمت پایین کمر، باسن و پا به دلیل فشرده سازی یا تحریک عصب سیاتیک می شود. عصب سیاتیک بزرگترین عصب در بدن است که از ستون فقرات پایین به پاها می رود. سیاتیک می تواند توسط عوامل مختلفی مانند فتق دیسک، تنگیRead More

error: Content is protected !!
X