چای بلومینگ

“چای بلومینگ”، نوعی چای ترکیبی است که در آن برگ‌های چای سبز با گل‌های خشک شده ترکیب می‌شوند و در زمان استقرار در آب، گل‌ها به شکل برجسته‌ای مانند گل بلوط باز می‌شوند.

نمایش یک نتیجه